Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
17 december 2014

Ökad tillsyn över Migrationsverkets förvar

Tillsynen över verksamheten vid Migrationsverkets förvar behöver förstärkas. Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen att en fristående myndighet ska ges i uppdrag att utöva tillsynen.

Varje år tas cirka 2 800 personer i förvar efter beslut av Polisen eller Migrationsverket. Beslutet innebär att personen frihetsberövas. Förvaren är slutna miljöer med begränsad insyn och de förvarstagna står i ett direkt beroendeförhållande till Migrationsverkets personal. Statskontoret anser att det bör finnas en fristående instans dit förvarstagna och andra kan anmäla missförhållanden vid förvaren. Migrationsverkets egen granskning av förvaren görs främst ur verksamhetens perspektiv. En extern tillsyn kan på ett bättre sätt involvera de förvarstagna i granskningen och vid behov rikta kritik mot Migrationsverket.

Statskontoret föreslår att tillsynen av förvaren ska samordnas med en eventuell kommande fristående tillsyn över polisen och Kriminalvården. Denna fråga är för närvarande under utredning. En samordnad tillsyn skulle skapa förutsättningar för en granskning som utgår från en helhetssyn på den försvarstagnes situation.

Den tillsyn Statskontoret föreslår syftar till att stärka rättssäkerheten för de förvarstagna. Det är viktigt, eftersom en person som är tagen i förvar befinner sig i en utsatt situation, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Kostnaderna för tillsyn över förvaren uppskattas till 2 miljoner kronor per år. I tillsynen ingår att regelbundet inspektera förvaren och att utreda de anmälningar som kommer in.

Statskontoret föreslår inte någon förändring av tillsynen över andra delar av Migrationsverkets verksamhet. Vår utredning visar generellt att skyddet för den enskildes rättssäkerhet är förhållandevis omfattande. Exempelvis har asylsökande rätt till offentligt biträde och Migrationsverkets beslut kan överklagas till migrationsdomstolen.