Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 oktober 2015

Överdimensionerad utbildning till teckenspråkstolk

Statskontorets översyn av folkhögskolornas utbildning till teckenspråks- och skrivtolk konstaterar att utbildningen till teckenspråkstolk är överdimensionerad.

Tack vare att nästan alla nyfödda döva får cochleaimplantat som möjliggör hörsel kommer behoven av teckenspråkstolk att minska. Redan i dagsläget utbildas för många tolkar i förhållande till arbetsmarknadens behov. Nyutbildade tolkar får arbete, men inte i den omfattning de skulle vilja. Många arbetar deltid och en minoritet har fast anställning. Yrkesverksamma tolkar har i genomsnitt cirka 65 procent av en heltidstjänstgöring. Utbildningen är också överdimensionerad i förhållande till intresset. Söktrycket till tolkutbildningarna är lägre än för andra folkhögskoleutbildningar och har under de senaste åren dessutom minskat. Fler än hälften av de som söker till utbildningen blir antagna. 

Statskontoret föreslår bland annat att:

  • antalet nyutbildade teckenspråkstolkar kan halveras, 
  • antalet folkhögskolor som bedriver teckenspråkstolkutbildning kan minskas från dagens sju till två eller högst tre.

Statskontoret beräknar att förslagen om en minskad utbildningsvolym kan leda till en besparing på upp till 20 miljoner kronor per år i statliga utgifter.