Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 april 2020

Överklagandenämnden för studiestöd lyckas med handläggningstiderna, men behöver förbättra uppföljningen av verksamheten

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) fullgör sitt uppdrag när det gäller att fatta beslut i överklagandeärendena. Men myndigheten styr inte mot eller följer upp kvaliteten och rättssäkerheten i verksamheten, eller myndighetens service, på ett systematiskt sätt.

Statskontoret bedömer att ÖKS genomför sitt uppdrag på ett fullgott sätt när det gäller att fatta beslut i överklagandeärendena inom de tidsramar som regeringen beslutat om.

Samtidigt konstaterar vi att myndigheten inte styr mot eller följer upp kvaliteten och rättssäkerheten i verksamheten, eller myndighetens service, på ett ordnat sätt. Det gör att ÖKS har för få underlag för att kunna bedöma sådana resultat och därigenom kunna utveckla verksamheten. Flera av myndighetens interna rutiner är dessutom muntliga. Vi anser att detta medför risker för kvaliteten och rättssäkerheten i verksamheten.

Statskontoret lämnar i rapporten ett antal rekommendationer till ÖKS som syftar till att förbättra den interna styrningen och uppföljningen av verksamheten. Vi föreslår bland annat att myndigheten renodlar och förtydligar rollerna i organisationen, formaliserar de interna rutinerna genom att göra dem skriftliga och analyserar sina långsiktiga kompetensbehov.