Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
22 mars 2018

Överlappningar mellan Statens medieråd och andra aktörers verksamheter

Statens medieråd (Medierådet) följer medieutvecklingen för barn och unga, ger vägledning om ungas medieanvändning och fastställer åldersgränser för film. Statskontorets analys visar att Medierådet i stort fullgör sina instruktionsenliga uppgifter men att flera andra statliga och privata aktörer tar fram liknande material och riktar sig till samma målgrupper som Medierådet. De överlappande insatserna innebär att statens resurser inte används effektivt.

Skolverket, Utbildningsradion och Internetstiftelsen utvecklar vägledningsmaterial om till exempel medie- och informations­kunnighet (MIK) som i stor utsträckning liknar Medierådets material. Därtill efterfrågas Medierådets material i mindre utsträckning än vad som gäller för de övriga aktörerna.

Medierådet är inte heller ensamma om att analysera barns och ungas medie­användning. Även Nordicom och Internetstiftelsen samlar in statistik om barn, unga och medier.

Statskontoret anser att Medierådet bör fokusera på frågor som andra aktörer inte arbetar med och där myndigheten har unika kunskaper. Det handlar bland annat om att ytterligare utveckla och sprida kunskap om skadlig mediepåverkan och skadligt mediebeteende samt att synliggöra sin expertroll i högre grad. Statskontoret lämnar också förslag till regeringen om att prioritera bland nya uppdrag till Medierådet och att ställa högre krav på myndighetens interna styrning och uppföljning.