Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
28 februari 2020

Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet

Om luftens föroreningsnivåer blir för höga ska en länsstyrelse eller kommun ta fram ett åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten. Men programmen har inte avsedd effekt. Statskontoret har därför analyserat åtgärdsprogrammen för luftkvalitet, i syfte att lämna förslag som kan göra programmen till mer effektiva verktyg för att förbättra luftkvaliteten.

Statskontorets analys visar att det är svårt för de kommuner och länsstyrelser som tar fram programmen att bedöma vilka åtgärder som är mest verkningsfulla. Det är också svårt för de berörda aktörerna att komma överens om att genomföra de mest verkningsfulla åtgärderna, bland annat eftersom de har rådighet över olika verktyg för att förbättra luftkvaliteten, men inte över varandra. Sammantaget leder det till att programmen tar lång tid att ta fram och brister i kvalitet.

Statskontoret bedömer att det i dag finns begränsade möjligheter att öka åtgärdsprogrammens effektivitet. För att göra programmen till mer effektiva verktyg skulle de antingen behöva bli rättsligt bindande, eller så skulle ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna behöva ändras, så att samma aktör får rådighet över såväl åtgärdsprogrammen som verktygen för att förbättra luftkvaliteten. Men dessa lösningar är mer långtgående än vad som i nuläget är motiverat utifrån bristerna i systemet med åtgärdsprogram.

Statskontorets förslag fokuserar därför på hur regeringen kan göra åtgärdsprogrammen till mer effektiva verktyg inom ramen för nuvarande ansvarsfördelning och rättsliga ställning. Utifrån dessa förutsättningar bedömer vi att programmens kvalitet är den faktor som regeringen har störst möjlighet att påverka. Vi föreslår bland annat att förbättra Naturvårdsverkets vägledning kring åtgärdsprogram, samt att låta myndigheten kvalitetsgranska och följa upp programmen.