Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
16 december 2020

Översyn av avgiftssystemet för prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken

Statskontoret har sett över avgiftssystemet enligt miljöbalken, med fokus på de verksamheter och områden som omfattas av förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) och förordningen om bekämpningsmedelsavgifter.

Vår analys visar att avgiftssystemen för prövning och tillsyn för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet kan bli mer ändamålsenliga än vad de är idag. Gemensamt för verksamheterna är att de inte uppfyller principen om full kostnadstäckning.

I rapporten föreslår Statskontoret en rad åtgärder för att förbättra avgiftssystemen. Det handlar om att förtydliga avgiftsuttagen för verksamhetsutövarna och att utveckla uppföljning och rapportering av tillsynsmyndigheternas intäkter och kostnader.

För att avgifterna bättre ska följa kostnadsutvecklingen bör regeringen ge Naturvårdsverket i uppdrag att årligen föreslå justeringar i avgiftsnivåerna i FAPT. Statskontoret anser inte att dispositionsrätten av avgifterna bör utökas till fler tillsynsområden i miljöbalken. Det främsta skälet till det är att villkoren i regeringens riktlinjer för att införa sådan rätt till fler tillsynsområden inte är helt uppfyllda.