Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
31 maj 2018

Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret. Med fokus på befrielse och anstånd

Statskontoret har på uppdrag av regeringen sett över bestämmelserna i skatteförfarandelagen om hel eller delvis befrielse från företrädaransvar och om anstånd som är till fördel för det allmänna.

Statskontoret föreslår att lagtexten när det gäller befrielse ändras för att tydligare avspegla lagstiftarens intentioner. Statskontoret bedömer dock att bestämmelsen om anstånd inte behöver förändras och lämnar därför inga förslag om det.

Statskontoret föreslår vidare att Skatteverket förbättrar insynen i myndighetens ärendehantering och att informationsinsatserna från Skatteverket och Boverket förbättras på en rad områden för att stärka rättssäkerheten, öka förutsebarheten och förbättra villkoren för företagande..