Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
28 mars 2014

Översyn av kostnadsunderlaget i kollektivtrafikmodellen

Delmodellen för kollektivtrafik ingår i kostnadsutjämningen i systemet för kommunalekonomisk utjämning. Statskontoret har i en översyn av kostnadsunderlaget i modellen kommit fram till att regeringen inte bör uppdatera den nuvarande kollektivtrafikmodellen. Detta med tanke på de relativt små förändringar som blir resultatet av ett uppdaterat kostnadsunderlag, bristerna i den aktuella regressionsmodellen samt de stora förändringarna som skett inom kollektivtrafikområdet.

Rapporten beskriver översiktligt regleringen, organiseringen och verksamheten inom kollektivtrafikområdet samt hur kollektivtrafikmodellen är konstruerad. Vidare finns redogörelser för hur kostnadsunderlaget påverkar utfallet av modellen, hur detta underlag togs fram av Utjämningskommittén.08 samt hur kommittén gjorde de efterföljande beräkningarna i modellen.

Statskontoret redovisar de felaktigheter som vi funnit i det nu använda kostnadsunderlaget samt vilka kostnadskonsekvenser dessa leder till för de enskilda landstingen och kommunerna. Kostnadskonsekvenserna gäller för utjämningsåret 2014, dvs. det första året som kommitténs förslag använts. I rapporten lämnas också den information som behövs för att regeringen ska kunna uppdatera den nuvarande modellen.

Statskontorets samlade bedömning är att de gjorda korrigeringarna av kommitténs kostnadsunderlag skulle leda till relativt små förändringar. Statskontoret har också under utredningen funnit att den regressionsmodell som ligger till grund för den nuvarande kollektivtrafikmodellen inte längre är statistiskt signifikant när den används på kostnadsdata för 2012.

Statskontoret anser att regeringen bör uppdra åt en särskild utredning eller åt Statskontoret att genomföra en mer förutsättningslös översyn av kollektivtrafikmodellen.