Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
12 november 2015

Översyn av Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Statskontorets översyn av Nämnden för statligt stöd till trossamfund har haft särskilt fokus på myndighetens ledningsform, organisering och styrning.

Statskontoret bedömer att det behövs en ny ledningsform för myndigheten, eftersom den nuvarande organiseringen inte är ändamålsenlig. Vi har efter en sammanvägd bedömning funnit att Nämnden för statligt stöd till trossamfund bör ombildas till enrådighetsmyndighet. Detta förslag möjliggör en mer effektiv styrning och tydligare förutsättningar för myndighetens expertroll. Beslut om att fördela bidrag bör fattas av ett nyinrättat särskilt beslutsorgan vid myndigheten. Det särskilda beslutsorganet bör bestå av representanter för trossamfunden.