Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 juni 2017

Ovilja och osäkerhet hinder för uthyrning av privatbostäder

Ovilja och osäkerhet är de främsta hindren för uthyrning av privatbostäder. Det visar Statskontorets analys av hur privatbostadsuthyrningen fungerar som överlämnas till regeringen i dag. Statskontoret lämnar en rad förslag på åtgärder som regeringen kan vidta för att öka uthyrningen.

Statskontoret har på uppdrag av regeringen analyserat hur uthyrningen av privatbostäder kan öka. I vår undersökning till 4 000 medborgare svarade 74 procent av de som har ett extra sovrum att de inte kan tänka sig att hyra ut en del av sin bostad. Den främsta anledningen till att människor inte hyr ut en del av bostaden är att de inte vill ha ytterligare personer i bostaden.

Uthyrning sker främst till närstående

Nära 3 av 4 uthyrningar av en del av bostaden sker också till någon närstående eller bekant eller någon som rekommenderats av en närstående eller bekant. De vanligaste skälen till att människor hyr ut en del av bostaden är att de vill hjälpa någon till en bostad, för att täcka sina utgifter och för att få en extra inkomst. Nästan 9 av 10 som hyr ut sin bostad eller en del av sin bostad har positiva erfarenheter av detta.

Finns potential att öka uthyrningen

Statskontoret bedömer att det utrymmesmässigt finns en potential att öka uthyrningen av framför allt en del av bostaden. I vår undersökning uppger 51 procent att de har ett eller flera sovrum över, som i dag exempelvis används som kontor eller hobbyrum. Viljan att hyra ut är minst bland äldre, som ofta har mer utrymme. Potentialen är med andra ord som störst där viljan är som minst.

Förtydliga vad som gäller och förbättra informationen

Kunskapen om vad som gäller vid uthyrning av bostad är också låg. En förklaring till detta kan vara att både uthyraren och hyresgästen behöver sätta sig in i ett omfattande regelverk, och att det dessutom finns en rad oklarheter i hur reglerna för uthyrning ska tillämpas. Informationen om vilka lagar och regler som gäller är också otillräcklig. Vi bedömer att detta skapar en osäkerhet som bidrar till tveksamheten att hyra ut.

För att få människor att vilja hyra ut i ökad utsträckning krävs därför dels en förändring av inställningen till att hyra ut den egna bostaden, dels tydligare och mer lättillgänglig information om vad som gäller vid uthyrning. Statskontoret föreslår därför att regeringen ger Boverket i uppdrag att initiera en informationskampanj samt att det tas fram en förbättrad statlig webbplats med information om uthyrning av bostäder. Vi förslår även att regeringen tydliggör vilken hyra som får tas ut och inför ett tryggt system för depositioner.

Stimulera anpassning av bostaden för att öka uthyrningen

Ett av skälen till att många inte hyr ut sovrum som de har över är att bostaden i så fall skulle behöva anpassas för uthyrning. Men att planera och bygga en uthyrningsdel innebär ofta en större investering. För att stimulera anpassning av bostaden till uthyrning, föreslår Statskontoret därför att privatbostadsuthyrning blir skattefri under tio år om man bygger en uthyrningsdel. På så sätt kan det befintliga beståndet utnyttjas bättre samtidigt som antalet uthyrningsmöjligheter ökar.

Det saknas också tillräcklig statistik om marknaden för privatbostadsuthyrning. Vi föreslår därför att Boverket får i uppdrag att följa utvecklingen på denna marknad.

Statskontorets uppdrag
  • För att komma till rätta med bostadsbristen arbetar regeringen främst med att öka bostadsbyggandet. Men tillskottet av nyproducerade bostäder kommer inte att räcka för att möta bostadsbristen. Regeringen anser därför att privatbostadsuthyrning är ett viktigt komplement till den ordinarie bostadsmarknaden.
  • Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat hur privatbostadsuthyrningen fungerar och tagit fram förslag på åtgärder för att öka uthyrningen av privatbostäder.
  • Som privatbostad räknas ägt boende som småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Andrahandsuthyrning av hyresrätter omfattas alltså inte av Statskontorets uppdrag.