Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
18 april 2017

Positiv syn på folkbildningens förutsättningar men risker finns

Statskontoret har ett regeringsuppdrag att utvärdera folkbildningen utifrån de fyra syftena med statsbidraget till folkbildningen. Nu lämnar vi en lägesbeskrivning. I april 2016 lämnade vi en delrapport. Slutrapporten kommer i april 2018.

Folkbildningen består av verksamhet i studieförbund och i folkhögskolor. År 2016 fördelade Folkbildningsrådet närmare 3,5 miljarder kronor i statsbidrag till tio studieförbund och 154 folkhögskolor. SISU Idrottsutbildarna fördelade 167 miljoner kronor till folkbildning inom idrotten. 

Vi konstaterar att syftena har breda formuleringar och att de i huvudsak fungerar väl. Men de vida syftena gör det svårt för studieförbunden på regional nivå att bedöma i vilken utsträckning de uppnår syftena. Det påverkar möjligheten till lärande negativt. Ett ökat inslag av kvalitativa utvärderingar bedömer vi skulle öka lärandet i verksamheten.

Vi konstaterar vidare att folkhögskolerektorerna ser positivt på möjligheterna att bidra till de fyra syftena med statsbidraget. Men vi bedömer att det finns ett antal risker som skulle kunna försämra folkhögskolornas förutsättningar att bidra till syftena. En sådan risk är att undervisningsgrupper på folkhögskolorna inte alltid har den blandning av deltagare med olika erfarenheter och förutsättningar som är en viktig tanke med folkbildningen. En annan risk är att lärarna inte alltid har tillräcklig kompetens i att undervisa deltagare med svenska som andra språk och deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att nå en mångfald av människor är viktigt för folkbildningen.

En betydande andel av folkhögskolorna (30 procent) har ekonomiska underskott i folkbildningsverksamheten som enligt rektorerna innebär hot eller oro för verksamheten. Vi bedömer att det finns en risk att vissa folkhögskolor på grund av problem med ekonomin känner sig tvingade att arbeta på ett sätt som inte gynnar skolans bidrag till de fyra syftena.

De fyra syftena med statsbidraget handlar bland annat om att

  • stärka och utveckla demokratin
  • göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation
  • utjämna utbildningsklyftor och att
  • bredda intresset för kulturlivet

Underlaget till lägesbeskrivningen är framförallt en enkät till alla folkhögskolerektorer och en intervjustudie med studieförbunden på regional nivå. 

Delrapport 2016