Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
25 april 2018

Projekt som bidrar till utvecklingen av en tillitsbaserad styrning i staten

Statskontoret har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling vid statliga myndigheter och som kan bidra till att utveckla en tillitsbaserad styrning. I uppdraget har det också ingått att lyfta fram goda exempel.

Över hälften av myndigheterna driver särskilda idé- och utvecklingsprojekt. Projekten drivs i alla delar av förvaltningen, men framför allt i förvaltningsmyndigheterna och på universitet och högskolor. Det vanligaste syftet är att projekten ska bidra till en effektivisering av myndigheternas verksamhet. Andra vanliga syften är att myndigheterna ska tillvarata medarbetarnas kompetens och erfarenheter i större utsträckning och minska onödig administration. 

De goda exemplen visar på viktiga förutsättningar för att lyckas med utvecklingsprojekten, och även på några risker.