Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
16 juni 2017

Rapportering av uppdrag till Utredningen om översyn av kostnadsutjämningen

Statskontoret har haft i uppdrag att till Utredningen om översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting lämna fyra underlag

Underlagen är:

  • en historik över utjämningen,
  • underlag för beräkningar avseende kostnadsutjämning till följd av flyktinginvandring,
  • sammanställning av kommunernas och landstingens synpunkter på kostnadsutjämningen,
  • sammanfattning av de förslag som Statskontoret tidigare gjort i sitt uppföljningsuppdrag av utjämningssystemet.

Redovisningen av uppdraget är i fyra promemorior: