Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 april 2014

Reformeringen av försvarslogistiken. Delrapport 2

Statskontorets utvärdering av Försvarsmaktens och Försvarets materielverks (FMV) gemensamma arbete med att effektivisera försvarslogistiken visar att myndigheterna inte klarar kraven på sänkta kostnader. Det är också oklart hur de ska fördela kraven på kostnadsminskningar mellan sig.

Omställningsarbetet ska leda till att kostnaderna för försvarslogistiken sänks med 760 miljoner kronor. Statskontorets analys visar att myndigheterna inte har haft detta som en utgångspunkt i arbetet, vilket bidrar till att kravet på sänkta kostnader inte kommer att nås. I rapporten framkommer också att de ekonomiska konsekvenserna av verksamhetsförändringarna ännu inte har klarats ut och att det är oklart hur genomförda besparingar ska komma förbandsverksamheten till del.

En ny modell för ansvarsfördelning och beställningar av materiel och logistik har tagits fram för att leda till mer kostnadseffektiva lösningar inom försvarslogistiken. Den ska införas i januari 2015. Statskontorets bedömning är att den nya modellen inte är tillräckligt preciserad och det saknas tydliga mål och nyckeltal för verksamheten. Implementeringen av modellen försvåras även av att systemstödet inte är anpassat till det nya arbetssättet.

Statskontoret lämnar en slutrapport till regeringen senast den 14 april 2015.

Se även