Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 februari 2016

Romska brobyggare bidrar till ökat förtroende

Regeringens satsning på brobyggarverksamhet för att minska förtroendeklyftan mellan romer och den offentliga förvaltningen har bidragit till romsk inkludering. Men de långsiktiga effekterna av satsningen riskerar att utebli då det är oklart hur arbetet ska utvecklas och spridas. Det visar Statskontorets utvärdering.

Romernas tillvaro i Sverige har under lång tid präglats av utanförskap och diskriminering. En del i regeringens långsiktiga strategi för att minska den ömsesidiga förtroendeklyftan mellan romer och den offentliga förvaltningen har varit att ta fram en ny högskoleutbildning för kommunala brobyggare. Brobyggare är personer med romsk språk- och kulturkompetens som ger stöd och fungerar som länk mellan romer och förvaltningen. Under 2012–2015 har 27 brobyggare anställts i 8 kommuner. Parallellt har Arbetsförmedlingen anställt brobyggare på 5 kontor. 

Kunskapsförmedling i båda riktningarna

Statskontorets utvärdering visar att brobyggarna har förmedlat kunskap till den romska minoriteten om den kommunala verksamheten och om Arbetsförmedlingen. Arbetet har bland annat lett till att elever genom brobyggarnas stöd fått en bättre skolgång med högre närvaro, aktivt deltagande i skolarbetet och större trygghet i skolan. Brobyggarna har också ökat kunskapen om den romska minoritetens behov bland personal i förvaltningen, till exempel bland lärare, rektorer, socialsekreterare och arbetsförmedlare.

Ökat förtroende kräver långsiktighet

Det finns dock en risk för att brobyggarverksamheten blir en temporär insats. Det är osäkert hur kommunerna ska ta hand om de erfarenheter man haft av brobyggarverksamheten. Det är heller inte klart hur Arbetsförmedlingen kommer att ta tillvara sina erfarenheter av brobyggande insatser. Verksamheten kan påverka förtroendet negativt om erfarenheterna inte integreras i den ordinarie verksamheten. Statskontoret föreslår därför fortsatta statliga insatser för att utveckla och sprida arbetet med romsk inkludering genom brobyggarverksamhet. 

För att den statliga satsningen ska bli effektiv krävs förtroende och det tar tid att bygga upp, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.


Regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032:

Regeringens strategi för romsk inkludering innebär att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Målgruppen är de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och är utsatta för diskriminering.