Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
22 december 2016

Samlad uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och landsting

Statskontoret har haft regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur staten samlat, på en övergripande nivå, kan följa upp utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och landsting.

Statskontoret anser att regeringen som ett första steg behöver konkretisera behovet av och syftet med att följa upp den samlade utvecklingen av styrningen. Vi konstaterar också att det finns vissa utmaningar med att följa upp styrmedel samlat och kvantitativt. Det beror på att flera av styrmedlen saknar en tydlig definition, att det många gånger är svårt att identifiera om kommuner och landsting är mottagare, att information om styrmedlen sällan finns samlad samt att en kombination av styrmedel försvårar uppföljningen.

Enligt Statskontoret finns ett behov av att ha en samlad bild av styrmedel som är avgränsade i tiden och som innehåller finansiella medel. Statskontoret menar också att det i vissa fall kan finnas behov av att följa upp den samlade styrningen av en verksamhet. Ett skäl kan då vara att säkerställa att styrmedlen inom området inte motverkar varandra.