Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 mars 2019

Satsningen på ökad bemanning i äldreomsorgen bidrog kortvarigt till ökad kvalitet och trygghet

Regeringen satsade 7 miljarder kronor på att öka bemanningen i äldreomsorgen 2015–2018. Satsningen var utformad som ett riktat statsbidrag och alla kommuner i landet valde att delta. Resultaten är i linje med målen, men de riskerar att bli kortvariga.

Statskontoret bedömer att satsningen ledde till en ökad bemanning nära de äldre under den tid som satsningen pågick. Kommunernas aktiviteter bidrog till att öka kvaliteten och tryggheten i äldreomsorgen under denna period.

Resultaten riskerar att bli kortvariga

Resultaten ligger i linje med regeringens mål med satsningen, men det finns samtidigt en risk för att resultaten blir kortvariga, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Endast en mindre del av kommunerna prioriterade insatser för lärande eller utveckling av nya arbetsmetoder. Regeringen styrde heller inte mot sådana långsiktiga insatser.

För många kommuner och utförare inom äldreomsorgen är satsningens avslutning en utmaning att hantera. Liksom när andra riktade statsbidrag upphör ska kommunerna hantera en minskad bemanning eller själva stå för de ökade kostnader som satsningen har bidragit till. Var tredje kommun avser att fortsätta att finansiera den ökade bemanningen med egna medel.

Enkel administration men för kort tid för planering

Satsningen var relativt enkel att administrera för kommunerna och de hade frihet att utforma lokalt anpassade insatser. Samtidigt blev kommunernas möjligheter att planera sämre eftersom regeringens beslut om satsningen kom nära inpå starten. Den inriktning som kommunerna beslutade om i början har i många fall fortsatt under hela satsningen. De bristande förberedelserna påverkade därmed kommunernas arbete under hela satsningen.


Statskontorets uppdrag

Statskontoret har haft regeringens uppdrag att analysera om styrningen, utformningen och arbetssätten har varit ändamålsenliga i förhållande till regeringens mål med satsningen. I december 2016 kom en delrapport och nu publiceras slutrapporten.