Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
14 mars 2014

Sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter

Statskontoret har analyserat fristående sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter med utgångspunkt i frågan om och när sådana myndigheter är en ändamålsenlig organisering av statliga utvärderingsresurser.

Enligt Statskontoret bör sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter inrättas med utgångspunkt i vilket mervärde de skapar i förhållande till andra statliga utvärderingsalternativ. Mervärdet består främst av att regeringen får tillgång till en fristående och permanent sak- och metodkompetens som fortlöpande tar fram analyser och utvärderingar inom ett område. De möjliggör en långsiktig kunskapsutveckling om effekter av politiska åtgärder och offentlig verksamhet.

Statskontoret redovisar även generella för- och nackdelar med att använda olika statliga utvärderingsalternativ samt faktorer som är av betydelse för ändamålsenligheten i utvärderingsmyndigheternas verksamheter och prestationer. Regeringen kan påverka och bör ta hänsyn till flera av dessa faktorer i styrningen och uppföljningen av sektorspecifika utvärderingsmyndigheter.

De nio utvärderingsmyndigheter som ligger till grund för Statskontorets analys är Brottsförebyggande rådet, Finanspolitiska rådet, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Inspektionen för socialförsäkringen, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Myndigheten för vårdanalys, Statens beredning för medicinsk utvärdering och Trafikanalys.