Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 maj 2018

Sjukfrånvaro minskar i staten

Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten har brutits för första gången på sex år, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har dock fortsatt ökat.

I de statliga myndigheterna uppgick sjukfrånvaron till 4,0 procent av den tillgängliga arbetstiden år 2017. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående året, men frånvaron ligger fortfarande 0,8 procentenheter högre jämfört med år 2013. 

Sjukfrånvaro på mer än 60 dagar, så kallad långtidsfrånvaro, har fortsatt ökat som andel av den totala sjukfrånvaron, till 55,5 procent för år 2017 jämfört med 2013 då den utgjorde 43,2 procent. 

Sjukfrånvaron för kvinnor minskade med 0,1 procentenheter under fjolåret och uppgick till 5,4 procent. Männens sjukfrånvaro har minskat med 0,2 procentenheter under samma period och uppgick till 2,5 procent. 

Fördelat på åldersgrupper har frånvaron minskat mest för den mellersta och den äldsta gruppen, med anställda som är 30 till 49 år respektive 50 år eller äldre. Sjukfrånvaron minskade med 0,2 procentenheter för båda dessa grupper. I den yngsta gruppen, 29 år eller yngre, förblev frånvaron oförändrad. 

Statskontorets sammanställning och jämförelser av sjukfrånvarostatistik bygger på redovisade uppgifter från 198 myndigheter enligt deras årsredovisningar för år 2017.