Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 maj 2020

Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro minskar i staten

Sjukfrånvaron i staten minskar för tredje året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Även långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

I de statliga myndigheterna uppgick sjukfrånvaron 2019 till 3,8 procent av den tillgängliga arbetstiden. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaro mer än 60 dagar, så kallad långtidsfrånvaro, har minskat som andel av den totala sjukfrånvaron. År 2019 var den 51,3 procent, jämfört med 2018 då den utgjorde 52,4 procent.

Sjukfrånvaron för kvinnor minskade med 0,2 procentenheter under fjolåret och uppgick till 5 procent. Männens sjukfrånvaro har inte förändrats under samma period och uppgick även 2019 till 2,5 procent.

Sjukfrånvaron för anställda i åldersgrupperna yngre än 30 år var 2,9 procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. I gruppen 30–49 år var den 3,6 procent och i gruppen 50 år och äldre var den 4,4 procent. Det innebär att sjukfrånvaron har minskat med 0,1 procentenheter för samtliga tre åldersgrupper.

Vid 89 procent av myndigheterna med över 1 000 årsarbetskrafter (33 stycken) var sjukfrånvaron minskad eller oförändrad 2019. Det kan jämföras med föregående år, då frånvaron minskade eller var oförändrad vid 76 procent av dessa myndigheter (28 stycken).

Statskontorets sammanställning och jämförelser av sjukfrånvarostatistik bygger på uppgifter som 201 myndigheter redovisat i sina årsredovisningar för 2019.