Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
13 maj 2015

Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro ökar i staten

Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig för tredje året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har bytt trendriktning och ökat väsentligt från föregående år.

I de statliga myndigheterna uppgick sjukfrånvaron till 3,4 procent av den tillgängliga arbetstiden år 2014. Det är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år och 0,5 procentenheter jämfört med år 2011. 

Sjukfrånvaro mer än 60 dagar, så kallad långtidsfrånvaro, har ökat markant som andel av den totala sjukfrånvaron till 50,7 procent för år 2014 jämfört med 2013 då den utgjorde 43,2 procent. 

Sjukfrånvaron för kvinnor ökade med 0,4 procentenheter under fjolåret och uppgick till 4,6 procent. Männens sjukfrånvaro har ökat med 0,2 procentenheter under samma period och uppgick till 2,2 procent. 

Fördelat på åldersgrupper är ökningen störst i den mellersta gruppen, med anställda som är 30 till 49 år, där sjukfrånvaron ökade med 0,4 procentenheter. I de övriga grupperna, för de som är yngre än 30 respektive äldre än 50, ökade sjukfrånvaron med 0,2 respektive 0,3 procentenheter. 

På 79 procent av de största myndigheterna, med över 1 000 årsarbetskrafter, ökade sjukfrånvaron år 2014. Det kan jämföras med en ökning med 63 procent för samma grupp föregående år. 

Statskontorets sammanställning och jämförelser av sjukfrånvarostatistik bygger på redovisade uppgifter från 196 myndigheter enligt deras årsredovisningar för år 2014.