Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
24 februari 2017

Skolinspektionen – en välfungerande myndighet vid ett vägval

Statskontorets analys visar att Skolinspektionen är en välfungerande och överlag effektiv myndighet. Samtidigt finns det motstridiga förväntningar om vad Skolinspektionen ska göra.

Statskontorets analys visar att det finns flera parallella, delvis motstridiga förväntningar om vad Skolinspektionen ska göra. Det finns en kritik mot att Skolinspektionens fokus på regelefterlevnad är snäv, att dokumentationskraven är betungande och att skolorna och huvudmännen i stället borde få mer stöd till utveckling. 

Samtidigt finns förväntningar om att Skolinspektionen bör kontrollera att skolor och huvudmän lever upp till skollagen och andra regleringar, samtidigt som man säkerställer att offentliga medel används rätt. 

Statskontoret anser därför att regeringen behöver ge Skolinspektionen tydligare styrsignaler om hur myndigheten ska prioritera inom sin inspektionsverksamhet framöver.

- Skolinspektionen är en välfungerande myndighet som fullgör det uppdrag de har, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson. Samtidigt ser vi att myndigheten står vid ett vägval. Regeringen kan stödja myndigheten genom att förtydliga sina förväntningar på inspektionens framtida roll.