Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 juni 2017

Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan

Statskontoret har utrett hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner där kontrollen är otillräcklig eller inte utförs på ett riskbaserat sätt. Statskontorets kartläggning visar att problemen bland annat beror på att kommuner med ett litet antal invånare är sårbara eftersom de har få livsmedelsinspektörer.

Statskontoret har analyserat om kommunal samverkan respektive statligt övertagande av livsmedelskontrollen kan lösa problemen.

Vi bedömer att ett statligt övertagande är förknippat med stora effektivitetsrisker och att problemen i första hand bör åtgärdas genom att kommunerna samverkar mer med varandra. Vi föreslår att regeringen antar en färdplan och vidtar ett antal åtgärder i syfte att öka samverkan. Målet är att ingen kommunal kontrollmyndighet ska ha färre än tre årsarbetskrafter inom livsmedelskontroll år 2025. För att nå detta mål föreslår Statskontoret att regeringen och ansvariga myndigheter gör följande:

  • Tar initiativ till att införa lagkrav på att kommuner ska ta tillvara samverkansmöjligheter.
  • Skärper uppföljningen av kommunerna i syfte att öka samverkan.
  • Ger ekonomiska bidrag till kommunerna för att bilda gemensamma kontrollmyndigheter.
  • Ger tydligare uppdrag till länsstyrelserna att verka för kommunal samverkan.

Vi föreslår vidare att regeringen gör en utvärdering 2021 och då överväger ytterligare åtgärder om ovannämnda åtgärder inte ger tillräcklig effekt.