Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
18 februari 2014

Statskontoret samordnar uppdrag om utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Stödet för yrkesintroduktionsanställningar infördes den 15 januari 2014 för att stimulera till anställning av ungdomar (15–24 år) på basis av yrkesintroduktionsavtal och är ett konkret resultat av regeringens trepartssamtal med arbetsmarknadens parter. Statskontoret, Konjunkturinstitutet, Konkurrensverket och IFAU har nu fått i uppdrag att utvärdera detta stöd.

Statskontoret ska utvärdera genomförandet av stödet och innehållet och kvaliteten i den utbildning och handledning som arbetsgivare erbjuder inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna. Statskontoret ska även ha en samordnande roll i relation till de övriga utvärderande myndigheterna och Arbetsförmedlingen.

Myndigheterna ska lämna delrapporter senast den 1 oktober 2015 och slutrapporter senast den 29 april 2016 till Regeringskansliet. Statskontoret ska därutöver lämna en lägesbeskrivning den 1 december 2014.På basis av de andra myndigheternas utvärderingar ska Statskontoret senast den 30 juni 2016 lämna en slutrapport till Regeringskansliet med en övergripande bedömning av om stödet når syftet att stimulera till anställning av unga och bidra till en smidigare övergång från utbildning till arbete.

Kontakt