Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
31 mars 2014

Stora effektiviseringsmöjligheter med e-förvaltning

E-förvaltning ger en rad nya möjligheter för höjd effektivitet och kvalitet i den offentliga förvaltningen, liksom för medborgare och företag. Statskontoret konstaterar i sin utvärdering av E-delegationen att frågorna kräver mer samlad politisk styrning och kraftfulla finansieringslösningar för att dessa möjligheter ska kunna förverkligas fullt ut.

Utvärderingen visar att e-förvaltning är centralt för den förvaltningspolitiska utvecklingen. Myndighetschefer anser att e-förvaltning är en viktig fråga men de har ett stort behov av stöd, såväl tekniskt som juridiskt. För att åstadkomma en digital samverkan i statsförvaltningen krävs också att den gemensamma e-utvecklingen prioriteras av regeringen som helhet. Statskontorets utvärdering visar att E-delegationen, med uppgift att effektivisera och utveckla e-förvaltning, har byggt upp kunskap och kompetens i form av vägledningar och riktlinjer som är väl spridda och använda i statsförvaltningen. Denna kunskap är viktig att ta tillvara och utveckla när E-delegationen avslutar sitt arbete. Myndigheternas engagemang för frågorna är också angeläget att värna i det fortsatta arbetet. Utvärderingen visar också att regeringen brustit i sin styrning av E-delegationen, vilket bidragit till otydligheter i ansvar, roller och prioriteringar.

För att åstadkomma ett effektivare e-förvaltningsarbete föreslår Statskontoret att en utredning tillsätts med uppdrag att beskriva hur systemkostnaderna inom den offentliga förvaltningen kan minska, samt hur kvarstående hinder för digital samverkan kan överbryggas. Statskontoret föreslår också att regeringen säkerställer en långsiktighet i arbetet med kompetensstöd och vägledning genom att fördela denna uppgift till en eller flera myndigheter.

Digitaliseringsfrågan är en strategiskt viktig fråga för statsförvaltningen och dess utveckling. Digital samverkan är outnyttjad i stora delar och nu är tiden mogen att ta nästa steg, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Om E-delegationen

E-delegationen tillsattes 2009 för att driva på och koordinera myndigheternas arbete med e-förvaltning i statsförvaltningen. Delegationen består av 16 myndigheter och en representant för Sveriges Kommuner och Landsting. E-delegationen avslutar sitt arbete den 31 december 2014 enligt regeringens direktiv.