Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
31 mars 2014

Stora utmaningar för IVO:s tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bör prioritera flera strategiskt viktiga frågor för att få till stånd en effektivare tillsyn, visar Statskontorets uppföljning av myndigheten. Väl anpassade IT-system och metoder för enhetlig handläggning är områden myndigheten behöver utveckla.

IVO startade sin verksamhet den 1 juni 2013. Myndigheten tog då över tillsynen över socialtjänst och hälso- och sjukvård från Socialstyrelsen med många öppna ärenden, långa handläggningstider och ett bristande IT-system för uppföljning av verksamheten.

Förändringsarbete pågår men fortsatt långa handläggningstider

IVO har påbörjat ett förändringsarbete i linje med regeringens intentioner med den nya myndigheten. Myndigheten satsar bland annat på att förmedla kunskap och erfarenheter från tillsynen och effektivisera sina ärendeprocesser. Mängden ärenden har dock ökat och handläggningstiderna är fortsatt långa. För de flesta ärendeslagen har IVO avslutat färre ärenden än vad som har kommit in. Det är framför allt utvecklingen av klagomålen mot vården som är bekymmersam. För närvarande är nästan hälften av de pågående klagomålsärendena mot vården äldre än ett år. Långa handläggningstider är ett rättssäkerhetsproblem för både patienter och anmäld vårdpersonal.

Effektiva IT-system och metoder för uppföljning krävs

Statskontorets uppföljning visar att IVO fortfarande saknar ändamålsenliga IT-system för styrning och uppföljning av verksamheten. Det går till exempel inte att via systemet ta reda på om det finns återkommande brister hos en vårdgivare. IVO saknar också metoder för ta reda på hur enhetligheten i handläggningen ser ut, vilket är avgörande för att kunna skapa en enhetlig tillsyn.

IVO bör ge högsta prioritet åt att utveckla fungerande IT-system för ärendehantering och uppföljning. Det är en förutsättning för att myndigheten framöver ska kunna bedriva en effektiv och rättssäker handläggning, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson