Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
30 november 2016

Tilliten på arbetsplatsen är lägre i staten än i andra sektorer

De flesta medarbetare upplever att de kan lita på varandra på sin arbetsplats. Tilliten bland medarbetare i staten är dock något lägre än i andra sektorer, visar Statskontorets undersökning.

86 procent av medarbetarna uppger att de alltid eller oftast upplever att det finns tillit på den egna arbetsplatsen. Medarbetare i staten har den lägsta andelen, 80 procent, och medarbetare i privat sektor den högsta, 88 procent. Andelen för kommunen respektive landstingen är 86 procent.

Ledarskapet har en stor betydelse för tilliten på arbetsplatsen. En nyckel till tillit är ett förtroendeingivande ledarskap, där chefen uppfattas vara kompetent, hederlig och stödjande. Statskontorets undersökning visar att ledarskapet är särskilt viktigt för tilliten på statliga arbetsplatser.

Vår undersökning visar att statliga myndigheter behöver arbeta med att utveckla ledarskapet för att öka tilliten inom statsförvaltningen, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson. 

Även upplevelsen av autonomi på jobbet är viktigt för tilliten, särskilt för medarbetare i kommunerna. Det är här framför allt viktigt att känna att ens yrkesmässiga kompetens tas tillvara och att chefen lyssnar när man har idéer.

Skillnaderna mellan olika verksamhetsområden är mycket stora. Undersökningen visar bland annat att pedagoger i kommunerna i högst grad av alla anser att deras yrkesmässiga kompetens tas tillvara och att de trivs bäst på jobbet. Samtidigt upplever de mest onödig administration på jobbet.

Undersökningen har bevarats av drygt 4 800 individer i åldern 20-67 år inom stat, kommun, landsting och privat sektor. Rapporten Tillit på jobbet är ett underlag till rapporten Utvecklad styrning, som är Statskontorets femte rapport inom ramen för regeringsuppdraget om statlig styrning av offentlig sektor.