Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
18 december 2014

Tydligare roller och ökad transparens i stödet till försvarsexport

Bildandet av Försvarsexportmyndigheten har lett till tydligare rollfördelning och ökad transparens i det statliga exportstödet, visar Statskontorets rapport. Myndighetens redovisning av verksamhetens resultat behöver dock bli tydligare.

Syftet med bildandet har till stor del uppnåtts

Försvarsexportmyndigheten bildades för att undvika de intressemotsättningar och målkonflikter som kan uppstå när en myndighet både köper materiel av och ger exportstöd till samma företag. Genom att en separat myndighet fick ansvaret för främjande och försäljning blev rollfördelningen inom den svenska försvarsmaterielexporten tydligare. I dag finns en formell process för att ansöka om exportstöd vilket gör att man kan se vilka företag som får stöd och på vilka grunder.

Syftet med bildandet av Försvarsexportmyndigheten, att skapa helhetssyn och en transparent process för exportstödet, är till stor del uppfyllt, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Brister i redovisningen

Försvarsexportmyndighetens redovisning ger inte en tydlig bild av myndighetens kostnader och verksamhetens resultat. Det finns brister i den ekonomiska redovisningen som gör det svårt att få en heltäckande bild av myndighetens totala finansiering och ekonomiska flöden. Trots återkommande krav från regeringen har Försvarsexportmyndigheten inte tagit fram resultatindikatorer för att visa att myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet och hushållning.

Utifrån de brister vi sett i Försvarsexportmyndighetens redovisning av kostnader och resultat menar Statskontoret att kraven på redovisningen måste skärpas, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.