Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 december 2016

Uppföljning av regionala tillväxtåtgärder

Statskontoret har utrett hur uppföljningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska kunna fokusera på resultatet av insatserna som får medel.

Vi föreslår följande tre insatser för att öka uppföljningens resultatorientering: 

  • Årliga redovisningar av en uppsättning indikatorer
  • Årliga systematiska kvalitativa uppföljningar
  • Återkommande effektutvärderingar

Vi föreslår att Tillväxtverket får ansvar för att bygga upp och förvalta det nya uppföljningssystemet samt att Tillväxtanalys får i uppdrag att utvärdera stödens effekter.

Vi  lämnar också  förslag på hur regeringen kan klargöra uppföljningens syfte och innehåll för berörda parter. I rapporten redovisas också hur rapporteringen av uppgifter från projekten till regionala beslutsfattare och Tillväxtverket kan struktureras.