Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
12 juni 2015

Uppföljning av Transportstyrelsen och Trafikverket

Transportstyrelsen och Trafikverket bildades i samband med de stora organisatoriska förändringarna på transportområdet 2009 och 2010. Statskontoret har på regeringens uppdrag följt upp verksamheten vid de två myndigheterna i ljuset av dessa förändringar. Statskontoret har nu lämnat slutrapporten På rätt väg? – Uppföljning av Trafikverket och Transportstyrelsen.

Statskontoret bedömer att Transportstyrelsens regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn överlag utvecklas åt rätt håll. Samtidigt finns det brister för myndigheten att hantera. Ett exempel på detta är att ledningens uttalade ambitioner om mer ändamålsenliga regelverk inte har fått fullt genomslag i organisationen. Vi anser även att Transportstyrelsen behöver utveckla marknadsövervakningen.

Vidare bedömer Statskontoret att förutsättningarna för trafikslagsövergripande planering på transportområdet har blivit bättre sedan Trafikverket bildades. Trafikverket har också bedrivit ett ambitiöst utvecklingsarbete av sin beställarverksamhet. Vi bedömer dock att det är osäkert om det har lett till ökad produktivitet och innovation inom anläggningsbranschen.

Statskontoret har även analyserat ansvaret för forskning och statistik på transportområdet och kommit fram till att ansvaret i huvudsak är ändamålsenligt fördelat mellan myndigheterna.