Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
27 september 2018

Utbredda risker för trakasserier, hot och våld mot statsanställda

Nio av tio statliga myndigheter bedömer att det finns risk att deras anställda utsätts för trakasserier, hot eller våld från utomstående personer eller grupper. Statskontorets rapport visar också att riskerna är särskilt stora vid myndigheter med många medborgarkontakter, vid länsstyrelserna och vid lärosätena.

Vanligast är att medarbetarna blir utsatta för trakasserier som okvädningsord, obehagliga anspelningar och subtila hot. Exempelvis upplevs hot om självmord i samband med myndighetsbeslut ofta som mycket obehagligt. Det är vanligast att trakasserier och hot sker via telefon eller e-post. Det kan också ske via internet och sociala medier. Myndigheterna uppfattar att trakasserier och hot som sprids över internet är särskilt svåra att hantera. 

Statsanställda som jobbar med tillsyn och kontroll är en särskilt utsatt grupp, liksom anställda inom rättskedjan. Statskontorets studie visar också att det finns särskilda risker vid universitet och högskolor. De öppna miljöerna skapar risker för de anställda. Examinationer, utredning av misstänkt fusk och avstängning av studenter skapar särskilda risksituationer. 

De flesta myndigheter arbetar aktivt med förebyggande åtgärder. Statskontorets studie visar att kontinuerliga utbildningar för medarbetarna och en närvarande säkerhetsfunktion i kärnverksamheten är två framgångsfaktorer i arbetet. 

De stora riskerna för trakasserier, hot och våld mot statsanställda kräver att myndigheterna arbetar aktivt för att minska utsattheten, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren. Särskilt trakasserier och hot som sprids över internet är en fråga som myndigheterna ännu är lite trevande inför.