Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
30 november 2018

Utvärdering av det nya klagomålssystemet inom hälso- och sjukvården

Den 1 januari 2018 började nya bestämmelser att gälla som ska bidra till en mer ändamålsenlig hantering av patientklagomål mot hälso- och sjukvården. I det nya klagomålssystemet ska patienter snabbare få svar på sina klagomål och vårdgivare kunna förebygga vårdskador tidigare. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska kunna bedriva mer riskbaserad tillsynen som utgår från patienternas erfarenheter. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera reformen samt att lämna förslag på hur vissa grupper av patienter ska kunna få stöd då de vill framföra klagomål. Uppdraget delredovisas här i en rapport och en promemoria. Senast den 1 december 2019 ska Statskontoret slutredovisa uppdraget.

I rapporten bedömer Statskontoret att vårdgivare, patientnämnder och IVO överlag har infört det nya klagomålssystemet på ett bra sätt. Men det är ännu för tidigt att säga vilka effekter de nya bestämmelserna kommer att få för förutsättningarna att förebygga vårdskador eller för IVO:s tillsyn. Statskontoret rekommenderar bland annat att IVO ska ta fram en tidplan för när resurser ska kunna tillföras den riskbaserade tillsynen samt att IVO tillsammans med andra aktörer ska utvärdera om den information som finns om klagomålssystemet är samstämmig och tillräckligt tydlig.

I promemorian redovisar Statskontoret hur vissa patientgrupper som inte omfattas av patientnämndernas verksamhet ska kunna få stöd då de vill framföra klagomål. Statskontoret föreslår bland annat att det ska vara obligatoriskt för vårdgivare inom tandvården att ha tillgång till ett godtagbart klagomålssystem.