Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
14 april 2015

Utvärdering av effektiviseringar inom försvarslogistiken

Statskontoret har sedan 2013 följt och utvärderat det arbete som Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) gemensamt bedriver för att effektivisera försvarslogistiken. Reformen ska leda till en sammanhållen försörjning av materiel och logistik och till att kostnaderna sänks med 760 miljoner kronor per år från och med 2015.

Statskontoret visar i rapporten att myndigheternas omställningsarbete har varit komplicerat och att genomförandet av reformen är minst två år försenat. I tre omgångar 2013–2015 har verksamhet förts över från Försvarsmakten till FMV. Först 2017 beräknas den totala ackumulerade besparingen ligga i närheten av målet och då uppgå till 730 miljoner kronor.

Det återstår stora utmaningar för myndigheterna att hantera. En ny beställar-utförarmodell börjar nu införas som medför att myndigheterna ska arbeta och samverka på ett nytt sätt. De behöver också komma överens om bland annat vilket systemstöd som ska gälla för de gemensamma delarna i försvarslogistiken, hur beställningar av vidmakthållande ska hanteras och hur försvarslogistiken ska anpassas till de nya kraven på förbandens beredskap och tillgänglighet.