Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 november 2018

Utvärdering av en samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Statskontoret har sedan 2016 följt och utvärderat den statliga kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvård och socialtjänst. I slutrapporten bedömer vi att samverkan mellan myndigheterna i Rådet för styrning med kunskap (rådet) och mellan rådet och huvudmännen i kommuner och landsting har fördjupats sedan starten. Men det återstår utmaningar innan kunskapsstyrningen är tillräckligt samordnad, effektiv och behovsanpassad.

Myndigheterna i rådet behöver bland annat ta fram en strategi och arbetsplan för sitt fortsatta arbete samt utarbeta en gemensam terminologi och klassificering av sina kunskapsprodukter. De behöver också ta fram en gemensam policy för hur professionerna inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan involveras på ett bättre sätt i arbetet med att ta fram nya kunskapsprodukter.


Den 1 juli 2015 inrättade regeringen ett råd med nio myndigheter som har centrala uppgifter för den statliga kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Rådet ska verka för att statens kunskapsstyrning är samordnad, effektiv och anpassad till patienternas, brukarnas, professionernas och huvudmännens behov.