Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 april 2015

Utvärdering av regeringens ANDT-strategi

Statskontorets utvärdering av regeringens alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksstrategi 2011-2015 visar att strategins utformning varit ändamålsenlig för att nå regeringens mål om att komma till rätta med de problem som bruk och missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak orsakar.

Strategins målstruktur har bidragit till att förankra målen för regeringens ANDT-politik på nationell, regional och lokal nivå. Uppföljningen av målen har blivit mer samordnad än tidigare. Många av de åtgärder som regeringen finansierat inom ramen för strategin har förutsättningar att vara verkningsfulla på längre sikt. Flertalet åtgärder rör kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning. Sett till fördelningen av ekonomiska medel och åtgärdernas målgrupper har barn och unga varit en prioriterad målgrupp. Sett till antalet åtgärder har många åtgärder riktats till hälso- och sjukvården.