Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
22 juni 2016

Utvärdering av regeringens vindkraftsamordnare

Statskontoret har utvärderat den verksamhet som bedrivits av regeringens fyra vindkraftsamordnare. Dessa inrättades av regeringen 2006 med uppdrag att underlätta samspelet mellan vindkraftprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå.

Rapporten visar att vindkraftsamordnarna har haft en betydelse för den markanta utveckling som vindkraften har uppvisat under den period som samordnarna har varit verksamma. Exakt hur stor denna påverkan har varit är dock svårt att bedöma. 

Statskontoret ser ett fortsatt behov av vindkraftsamordnarna. Detta behov avser framför allt deras roll som medlare mellan olika intressenter rörande specifika projekt, men även uppgiften att bidra till att undanröja olika typer av strukturella, externa hinder för vindkraftsetablering. På kort sikt bör också omfattningen av samordnarnas verksamhet ligga kvar på dagens nivå. 

Underlagsmaterialet till rapporten har tagits fram av konsultföretaget Sweco Strategy AB på Statskontorets uppdrag.