Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 juni 2020

Utvärdering av satsningarna på Brottsförebyggande rådet

Statskontoret har utvärderat regeringens satsningar på Brottsförebyggande rådet (Brå). Syftet med satsningarna var att Brå skulle stärka sin roll som rättsväsendets kunskapscentrum och utveckla arbetet med att stödja och samordna brottsförebyggande arbete. 

Statskontorets utvärdering visar att Brå har utvecklat sitt stöd och sin samordning av det brottsförebyggande arbetet. Statskontoret bedömer att Brå behöver fortsätta att utveckla sin verksamhet för att nå regeringens intentioner att stärka myndighetens roll som rättsväsendets kunskapscentrum.

Brå har haft god tid på sig att omsätta regeringens satsning till ny och bättre verksamhet av de slag som regeringen avsåg. Målen med satsningen passade också väl in i myndighetens grunduppdrag, vilket borde ha underlättat myndighetens arbete med satsningen. Men Brås ledning har inte i tillräckligt hög utsträckning planerat eller utvecklat hur myndigheten konkret ska arbeta för att nå regeringens syfte med satsningen.