Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
23 juni 2016

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Statskontoret gör i denna slutrapport en övergripande bedömning av om det ekonomiska stödet för yrkesintroduktionsanställningar når sitt syfte. Stödet och parternas yrkesintroduktionsavtal syftar i första hand till att underlätta ungas övergång från skola till arbetsliv och säkerställa arbetsgivarnas lång­siktiga kompetensförsörjning.

Förutom Statskontoret har IFAU, Konjunkturinstitutet och Konkurrensverket haft i uppdrag att i olika avseenden utvärdera stödet. Samtliga utvärderande myndigheter konstaterar att reformen inte har fått det fotfäste som på förhand förväntades.  

Det går inte att entydigt besvara frågan om reformen i en bredare bemärkelse har underlättat ungas arbetsmarknadsinträde i nuläget. Det har endast gått två och ett halvt år sedan införandet av stödet och få har fått yrkesintroduktionsanställning. Men för de ungdomar som har omfattats av stödet är resultatet positivt. De flesta har fått in en fot på arbetsmarknaden.  

Statskontorets övergripande bedömning är att stöd för yrkesintroduktionsanställningar har en förhållandevis liten, men inte obetydlig, potential att öka sysselsättningen.

Delrapporter