Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 juni 2018

Utvärdering av styrningen av strategin för romsk inkludering

Många av regeringens insatser för romsk inkludering har präglats av kort framförhållning och ett kortsiktigt perspektiv, konstaterar Statskontoret i en rapport som överlämnas till regeringen i dag. Länsstyrelsen i Stockholms län, som har en central roll för att samordna regeringens strategi för romsk inkludering, har inte haft tillräckliga förutsättningar för att systematiskt arbeta med sitt uppdrag att sprida kunskaper om arbetet med romsk inkludering. Statskontorets utvärdering visar också att det har varit många möten och kontakter med den romska minoriteten i olika faser av styrningen, men att det är svårt att avgöra i vilken grad som romer har haft inflytande över styrningen.

Regeringens strategi är en förstärkning av politiken för de nationella minoriteterna. Statskontoret har utvärderat om strukturen för den statliga styrningen har varit ändamålsenlig och på ett effektivt sätt bidragit till att uppfylla strategins övergripande mål. I uppdraget har det också ingått att granska i vilken utsträckning som den romska minoriteten har deltagit i och utövat inflytande över hur strategin styrs.

Strategin sträcker sig fram till 2032 och Statskontoret lämnar flera rekommendationer som syftar till att effektivisera regeringens och de statliga myndigheternas framtida arbete med strategin. Statskontoret föreslår bland annat att regeringen bör presentera en övergripande inriktning för de framtida statliga insatserna och skapa bättre förutsättningar för romskt inflytande över styrningen i det fortsatta arbetet.