Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
27 maj 2016

Utvärdering av Upphandlingsmyndigheten

Statskontoret har i uppdrag att följa upp och utvärdera inrättandet av Upphandlingsmyndigheten. Myndigheten startade sin verksamhet den 1 september 2015 och denna rapport utgör en delredovisning av uppdraget.

Statskontorets samlade bedömning är att Upphandlingsmyndighetens arbete bidrar till att nå regeringens mål för den offentliga upphandlingen. Bidraget hade dock varit större om myndigheten inte hade haft inledande problem med ledning, styrning och organisering av verksamheten.

Statskontoret bedömer att Upphandlingsmyndigheten bland annat behöver arbeta med att:

  • stärka ledningsgruppen i syfte att åstadkomma ett tydligt och kommunikativt ledarskap
  • organisera ansvaret mellan enheterna på ett ändamålsenligt och tydligt sätt
  • tydliggöra prioriteringar och konkreta mål i verksamheten
  • stärka uppföljningen och analysen av verksamhetens resultat.

Uppdraget kommer att slutredovisas senast den 31 oktober 2017.