Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
16 mars 2015

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Statskontoret har utvärderat handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. De flesta av åtgärderna som Statskontoret har utvärderat har bidragit till respektive delmål och därmed till de övergripande målen med handlingsplanen.

Det går dock inte att uttala sig om omfattningen av den våldsbejakande extremismen har påverkats av detta. Statskontoret lämnar ett antal rekommendationer om hur regeringens arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism kan utvecklas.


Regeringen beslutade i december 2011 om Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44). Syftet med handlingsplanen är att värna och stärka demokratin och att därmed göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen omfattar 15 åtgärder, som har utförts av utpekade myndigheter.