Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Statskontoret har tittat på subventionerade anställningar

Sammanfattning på lättläst svenska

En subventionerad anställning är en anställning
där någon annan än arbetsgivaren betalar hela lönen
eller delar av lönen.
Oftast är det staten som betalar en del av lönen
genom till exempel Arbetsförmedlingen
eller Försäkringskassan.

Myndigheten Statskontoret har undersökt
hur subventionerade anställningar fungerar.
Statskontoret har också undersökt
hur det fungerar med nystartsjobb.

Det finns fem olika subventionerade anställningar
för personer med funktionsnedsättning.
De anställningarna är:
lönebidrag,
offentligt skyddat arbete,
utvecklingsanställning,
trygghetsanställning
och skyddat arbete vid Samhall.

De andra tre subventionerade anställningar som finns
är instegsjobb för nyanlända invandrare,
och särskilt anställningsstöd
och nystartsjobb för personer
som varit utan arbete en längre tid.

Så många personer har subventionerade anställningar

Den sista juli år 2011
hade 127 800 personer subventionerad anställning.
Den sista januari år 2000
var de inte fler än 70 000.
De har alltså blivit nästan dubbelt så många
subventionerade anställningar på tio år.
Det är mest inom nystartsjobben,
men även trygghetsanställningarna,
som anställningarna har blivit fler.
Ökningen har skett
från slutet av år 2009
till mitten av år 2011.

Lönebidragen har minskat
från som mest 60 000 personer åren 2006 och 2007
till 46 000 personer i juli 2011.
Antalet anställda vid Samhall har minskat
från 26 600 till 18 400
mellan år 2000 och år 2010.

Regler för subventionerade anställningar

Lönebidrag och offentligt skyddat arbete
har haft samma regler
från år 2000 fram till idag.
Den enda förändringen är
att staten har höjt lönetaket två gånger.
Det betyder att personerna kan tjäna mer i lön
och samtidigt behöver arbetsgivaren inte betala mer.

År 2000 kom särskilt anställningsstöd
som har fått förändrade regler flera gånger sedan dess.
Man har bland annat ändrat reglerna
för vilka personer som ska få särskilt anställningsstöd.

Sedan år 2005 har det kommit nya subventionerade anställningar:
instegsjobb,
nystartsjobb,
utvecklingsanställning
och trygghetsanställning.

Reglerna för vilka personer
som kan få instegsjobb har ändrats.
Staten har också höjt subventionsnivån för instegsjobben.
Subventionsnivån är den del av lönen
som någon annan än arbetsgivaren betalar.
Även för nystartsjobben har staten höjt subventionsnivån.

Kostnader och löner

Staten betalade ungefär 18,5 miljarder kronor
till subventionerade anställningar år 2010.
74 procent av den kostnaden
gick till subventionerade anställningar
för personer med funktionsnedsättning.

Den vanligaste lönen en person kan få
i en subventionerad anställning
är mellan 16 000 och 21 000 kronor år 2010.

Arbetsgivare har mellan år 2005 och 2010
fått betala mer för att ge subventionerade anställningar.
Det beror på att lönerna har ökat
och att lönetaket inte har ändrats.

För nystartsjobbet har arbetsgivaren fått betala mindre.
För nystartsjobbet har stödet ökat.
Nystartsjobb har inte heller något lönetak.

Vilka är personerna

som söker subventionerade anställningar?
Arbetsförmedlingen ser till
att personer får subventionerade anställningar.
Då ska arbetsförmedlarna tänka på
vad den arbetssökande personen behöver
och på vad arbetsgivaren vill ha.
Till exempel passar inte nystartsjobben personer
som behöver mycket stöd för att klara sitt arbete.

Olika slags människor
får olika subventionerade anställningar.
Men det är svårt att veta
om en grupp människor oftare
får ett slags subventionerad anställning
jämfört med en annan grupp.
Men det verkar som om kvinnor
mer sällan får sådant stöd än vad män får.

Vilka arbetsgivare ger subventionerade anställningar?

Många stora arbetsgivare säger
att de kan tänka sig
att anställa personer med subventionerad anställning.
Arbetsgivarna säger också
att stöden inte är så viktiga.
De säger att det viktigaste är
vad personen som de anställer kan göra på arbetsplatsen.

Statskontoret har jämfört
var subventionerade anställningar finns
med var andra personer arbetar.
Det är fler personer med subventionerad anställning
på hotell och restauranger,
i handeln, på myndigheter och i kommuner,
i arbeten som har med kultur, nöje och fritid att göra
och i yrken som ger service.

Det är färre personer med subventionerad anställning
i vård- och omsorg,
i industrin och inom utbildning.

Arbetsgivare med färre än 19 anställda
har oftare personer anställda med subventioner.
Arbetsgivare med fler än 100 anställda
har mer sällan anställda med subventioner.
Detta gäller för alla arbetsgivare
utom för kommuner som är den vanligaste arbetsgivaren
för offentligt skyddat arbete.

Vad hände med personer efter att den subventionerade anställningen slutade?

De flesta personer
som slutade sin subventionerade anställning under år 2010
hade ny subventionerade anställning 90 och 180 dagar efter
att den subventionerade anställningen slutade.
Några få personer gick till utbildning.

Lägst andel personer gick från nystartsjobb
till arbete med subventionerad anställning.
Fler än hälften, 57 procent, gick från utvecklingsanställning
till annan subventionerad anställning år 2010.
40 procent av de personer som haft särskilt anställningsstöd
och instegsjobb
fick sedan ny subventionerad anställning.

Så många får ett vanligt arbete

Olika många personer får arbete utan subvention
efter att de haft anställning med subvention.

6 procent av de personer som haft särskilt anställningsstöd
fick arbete utan subvention.
12 procent av de personer som haft instegsjobb
fick arbete utan subvention.
37 procent av de personer som haft nystartsjobb
fick arbete utan subvention.
5 procent av de personer som haft utvecklingsanställning
hade arbete utan subvention.

Sammanlagt går personer mindre ofta vidare
till arbete utan subvention
under de senaste åren, utom för nystartsjobb.

De personer som oftare går från subventionerad anställning
till arbete utan subvention
är yngre personer,
personer utan funktionsnedsättning
och personer med högre utbildning.

Men utvärderingar av tidigare subventionerade anställningar visar
att dessa anställningar ändå ger större chans
att gå vidare till arbete utan stöd
jämfört med andra arbetsmarknadspolitiska insatser.

Ingen har utvärderat instegsjobb,
särskilt anställningsstöd och nystartsjobb.
Därför är det svårt att veta
om dessa anställningar hjälper personer
att få ett arbete utan subvention
och om det minskar långtidsarbetslösheten.

Det saknas också utvärderingar
som visar om personer med funktionsnedsättning
lättare kan få arbete utan subvention
efter anställning med stöd.