Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Öppna data

På Statskontoret webbplats finns två typer av öppna data att hämta: Statistik från våra årliga uppföljningar av den offentliga sektorns utveckling respektive sjukfrånvaron i staten samt ärenden i vårt diarium.

Vad är öppna data

Öppna data (öppen data) är digital information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att återanvända för att skapa kommersiella eller ideella tjänster. Det är fritt att använda informationen.

Statskontorets öppna data

Statsförvaltningens utveckling

Statskontoret följer löpande utvecklingen inom statsförvaltningen. Årligen sammanställer vi en översiktlig bild av den statsförvaltningens omfattning och organisation i Sverige. I tabellen går det t.ex. att få fram vilka som är de största myndigheterna.

Antal årsarbetskrafter inom statliga myndigheter 2021 (Excel).
Totalt. Med departementstillhörighet, ledningsform, instruktion m.m.

Materialet bygger på data från Statistiska centralbyrån och Domstolsverket med kompletteringar gjorda av Statskontoret.


Sjukfrånvaron i staten

Årligen sammanställer vi siffror över sjukfrånvaron i staten.

Sjukfrånvaron i staten 2016-2020 (excel).
Totalt och utifrån verksamhetsområden. Indelat efter år.

Sjukfrånvaron i staten 2020 (excel).
Totalt och utifrån verksamhetsområden. Indelat efter kön, ålder och långtidsfrånvaro.

Materialet bygger på data från Ekonomistyrningsverkets Hermes-databas och myndigheternas årsredovisningar.


Diarium

I vårt diarium finns alla registrerade ärenden från 1988 och framåt.
E-diarium.