Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Statskontorets allmänna handlingar

Enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:499), OSL, ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Bestämmelsen har betydelse för offentlighetsprincipen och syftet är att underlätta sökandet efter allmänna handlingar.

Beskrivningen ska hållas tillgänglig för allmänheten, vilket innebär att endast offentliga uppgifter får tas med i beskrivningen.

I Statskontorets arkivbeskrivning finns mer information om myndighetens organisation och verksamhet, arkivstruktur, gallringsbestämmelser med mera.

Förteckning över Statskontorets databaser, register med mera

  • W3D3, diariesystem - Register över inkomna och upprättade handlingar vid Statskontoret.
  • Register över anställda - Löneadministration med mera.
  • Register över enskilda uppdragstagare - Arvoden för enskilda, reseräkningar för anställda vid Statskontoret.
  • Intranät - Riktlinjer, information med mera.
  • E-postnyhetsbrev externt - E-postadresser till prenumeranter.

Statskontorets registrator kan hjälpa till med att söka efter allmänna handlingar som är förvarade hos myndigheten.