Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Vår instruktion

Statskontorets instruktion (SFS 2007:827)

Förordning (2007:827) med instruktion för Statskontoret

Utfärdad: 2007-11-08 (ändringar införda t.o.m. 2018:146)

Uppgifter

1 § Statskontoret ska på regeringens uppdrag genomföra utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet och av övergripande frågor om den offentliga förvaltningens funktionssätt. I detta ingår att

analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv, redovisa effekter av statliga åtgärder, och ge underlag för omprövning och effektivisering. Förordning (2013:198).

1 a § Myndigheten ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av förvaltningspolitiken. I detta ingår bland annat att

följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling,

följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen och uppmärksamma regeringen på behov av samlade stödinsatser för att främja kompetensförsörjningen,

och bevaka vissa frågor om kvalitets- och verksamhetsutveckling i statsförvaltningen. Förordning (2013:198).

1 b Myndigheten ska redogöra för utvecklingen av statens styrning av kommuner och landsting. Förordning (2018:146).

1 c Myndigheten ska främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Förordning (2016:1087).

2 § Myndigheten ska

lämna förslag till regeringen på utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet, och efter överenskommelse bistå Regeringskansliet och statliga kommittéer med metod- och utredningsstöd. Förordning (2013:198).

3 § Myndigheten ska, där så är relevant, beakta kvinnors och mäns villkor i sitt utvärderings- och analysarbete.

Samverkan

4 § Myndigheten ska samverka med Ekonomistyrningsverket i syfte att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning. Förordning (2008:1261).

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen.

Avgifter

8a § Statskontoret får ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 1 § i enlighet med vad som anges i uppdrag till myndigheten. Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1152).

9 § Statskontoret får ta ut avgifter för metod- och utredningsstöd enligt 2 § 2, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2013:198).

10 § Statskontoret får ta ut avgifter för lokaler och offentlig inköps- och resurssamordning enligt 4 § första stycket 5 och 7 avgiftsförordningen (1992:191) trots de begränsningar som anges i 4 § andra stycket samma förordning. Förordning (2011:1152).