Till huvudinnehåll

Rapporter publicerade 2012-2016

På vår webbplats publicerar vi rapporter från 2017 och framåt. Äldre rapporter kan begäras ut från registrator. Här hittar du en förteckning över rapporter publicerade 2012–2016.

Du når registraturen på registrator@statskontoret.se. Registraturen är öppen 9.00–15.00 alla helgfria dagar och 9.00-11.00 på Skärtorsdagen och Allhelgonaafton samt klämdagar.


2016

 • Att styra mot ökat förtroende – är det rätt väg? (OOS 25)
 • Uppföljning av karriärstegsreformen. Delrapport 2 (2016:1)
 • Häktningstider och forensiska undersökningar. Förslag för en snabbare forensisk process (2016:2)
 • Utvärdering av brobyggarsatsningen inom strategin för romsk inkludering (2016:3)
 • Forskning i praktiken. Om praktikrelevant forskning och praktiknära forskningsmiljöer (OOS 26)
 • Renodling av statlig verksamhet (OOS 27)
 • Kartläggning av överlappningar i statligt exportfrämjande (2016:4)
 • Analys av Arbetsförmedlingens interna styrning och utvecklingsarbete (2016:5)
 • Myndighetsanalys av Rättsmedicinalverket (2016:6)
 • Biståndets samverkan med näringslivet. En analys av rollfördelningen mellan Sida och Swedfund (2016:7)
 • Statliga myndigheters lokalisering. Ett samlat underlag (2016:8)
 • Myndighetsanalys av Bolagsverket (2016:9)
 • Folkbildningen. En utvärdering utifrån syftena med statsbidraget. Delrapport (2016:10)
 • Vård till papperslösa. Slutrapport av uppdraget att följa upp lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (2016:11)
 • Statsförvaltningen efter 20 år i EU (OOS 28)
 • Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Delrapport 2 (2016:12)
 • Utvärdering av en samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Delrapport (2016:13)
 • Sjukfrånvaron i staten år 2015 – myndigheter och sektorer (2016:100)
 • Det statliga åtagandet för kurser inom läkarnas vidareutbildning (2016:14)
 • Inrättandet av Upphandlingsmyndigheten. En delredovisning (2016:15)
 • Myndighetsanalys av Brottsoffermyndigheten (2016:16)
 • Den offentliga sektorn i korthet 2016
 • Regeringens vindkraftsamordnare. En utvärdering (2016:17)
 • Myndighetsanalys av Myndigheten för delaktighet (2016:18)
 • Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Slutrapport (2016:101)
 • Mer tid till kärnverksamheten (2016:19)
 • Utvecklat medarbetarskap och ledarskap i staten (2016:20)
 • Förändringsprocesser i stora organisationer (OOS 29)
 • Nationella uppdrag om mäns våld mot kvinnor. En analys av regeringens styrning (2016:21)
 • Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. Delrapport 1 om genomförandearbetet (2016:22)
 • Myndigheternas arbete med att förebygga och minska den interna sjukfrånvaron (2016:102)
 • Kommunal avtalssamverkan. Behövs ökade möjligheter? (2016:23)
 • Statens styrning av kommunerna (2016:24)
 • Jordbruksverkets ökade kostnader för administration av EU-stöd – konsekvenser och utmaningar (2016:25)
 • Myndighetschefernas syn på regeringens styrning (OOS 30)
 • Tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen. Kan Regeringskansliet visa vägen? (2016:26A)
 • Tillit på jobbet (2016:26B)
 • Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen (2016:26)
 • Ökad bemanning inom äldreomsorgen. En uppföljning av regeringens tillfälliga satsning. Delrapport (2016:27)
 • Uppföljning av regionala tillväxtåtgärder. Med fokus på resultaten (2016:28)
 • En förbättring av tillsynen inom djurens hälso- och sjukvård (2016:29)
 • Visselblåsarfunktioner i staten (2016:30)
 • Utvärdering av strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (2016:31)
 • Flyktinginvandring och kommunal kostnadsutjämning. Analys av utredningsbehov (2016:32)
 • Samlad uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och landsting (2016:103)

2015

 • Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol. (2015:1)
 • Analys av den nationella handlingsplanen för arbetsmiljöpolitiken. (2015:2)
 • Rekrytering av nämndemän. Konsekvensanalys av förslaget om en fri kvot. (2015:3)
 • Samverkan för bredband i hela landet. (2015:4)
 • Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet – förslag till uppdateringar. (2015:5)
 • Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Utvärdering av en handlingsplan. (2015:6)
 • Jämställdhet i skolan. Utvärdering av Skolverkets särskilda uppdrag 2008–2014. (2015:7)
 • Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg. Slutrapport. (2015:8)
 • Utvärdering av regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. (2015:9)
 • Vård till papperslösa. En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. (2015:10)
 • Reformeringen av försvarslogistiken. Slutrapport. (2015:11)
 • Uppföljning av karriärstegsreformen. Delrapport 1. (2015:12)
 • Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar. En utvärdering av satsningens effekter. (2015:13)
 • På rätt väg? Uppföljning av Trafikverket och Transportstyrelsen. (2015:14)
 • Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket. (2015:15)
 • Myndighetsanalys av Statens skolverk. (2015:16)
 • Avgifter i livsmedelskontrollen. Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering. (2015:17)
 • Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Utvärdering av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Slutrapport. (2015:18)
 • Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund. (2015:19)
 • Myndighetsanalys av Statens musikverk. (2015:20)
 • De statliga insatserna för kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014. (2015:21)
 • Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Delrapport. (2015:22)
 • Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption. (2015:23)
 • Myndighetsanalys av Statens museer för världskultur. (2015:24)
 • Det framtida behovet av teckenspråks- och skrivtolkar. En översyn av tolkutbildningarna vid folkhögskolorna. (2015:25)
 • Ändamålsenlig organisering. Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund. (2015:26)
 • Den ifrågasatta avgiften. Om arrangörers skyldighet att ersätta polisens bevakningskostnader. (2015:27)
 • Myndighetsanalys av Svenska institutet. (2015:28)
 • Sjukfrånvaron i staten år 2014 – myndigheter och sektorer. (2015/17-5)
 • Könsfördelningen i myndigheternas ledningsgrupper - läget i början av 2014. (Dnr 2015/49-5)
 • Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen. (Dnr 2014/199-5)
 • Statligt ägda asylbostäder? Kostnader och konsekvenser. (Dnr 2015/43-5)
 • Vägen till en lärande och effektiv förvaltning - utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016. (Dnr 2015/45-5)
 • Myndigheternas arbete med vidareutnyttjande av information. En nulägesbild. (Dnr 2014/80-5)
 • Myndigheters arbete med frågor om delaktighet i EU. (Dnr 2015/148-5)
 • Att göra eller köpa? Om outsourcing av statlig kärnverksamhet.
 • Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar.
 • Att styra mot ökat förtroende – är det rätt väg?
 • Den offentliga sektorn i korthet 2015

2014

 • Politik för global utveckling. Regeringens gemensamma ansvar? (2014:1)
 • Det kommunala utjämningssystemet – en beskrivning av systemet från 2014. (2014:2)
 • Från analog till digital. Insatser för att främja en digital planprocess. (2014:3)
 • Myndigheternas ledningsformer – en kartläggning och analys. (2014:4)
 • Innovationer till en rimlig kostnad? En analys av Vinnovas förvaltningsutgifter. (2014:5)
 • Mer krisberedskap för pengarna? MSB:s hantering av anslag 2:4. (2014:6)
 • Utvärdering på olika områden. En analys av sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter. (2014:7)
 • Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur och högskoleverksamhet. (2014:8)
 • Nordiska museet – ett centralmuseum i stiftelseform. En analys enligt myndighetsanalysmodellen. (2014:9)
 • Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet – slutrapport. (2014:10)
 • Kostnadsunderlaget i kollektivtrafikmodellen – en översyn. (2014:11)
 • Delegerad digitalisering. En utvärdering av E-delegationen. (2014:12)
 • Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg. Delrapport. (2014:13)
 • Utvärdering av samordningen av arbetet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholms län. (2014:14)
 • Reformeringen av försvarslogistiken. Delrapport 2. (2014:15)
 • Utvärdering av samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande (Digisam). (2014:16)
 • Vägledning till en bättre tillsyn. En utvärdering av tillsynsvägledningen på miljöområdet. (2014:17)
 • Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utvärdering av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. (2014:18)
 • Sorgen finns det inga ord för. Om utredningar av vissa dödsfall. (2014:19)
 • Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) – förslag till justeringar. (2014:20)
 • Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket. (2014:21)
 • Utvärdering av projektet Offentligt etos. (2014:22)
 • Patientklagomål och patientsäkerhet. Utvärdering av hanteringen av enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården. (2014:23)
 • Kriminalvårdens bidrag till ideella organisationer. (2014:24)
 • Grönt, gult eller rött ljus? Utvärdering av ändrad ansvarsfördelning för körkortsfrågor. (2014:25)
 • Informationsförsörjning om kommuner (2014:26)
 • Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv. (2014:27)
 • Att effektivisera system. Om förutsättningar och möjligheter att använda systemperspektivet för att effektivisera statlig kärnverksamhet. (2014:28)
 • Statistikansvar för utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för. (2014:29)
 • Tydligare roller och ökad transparens – en uppföljning av Försvarsexportmyndigheten. (2014:30)
 • Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet. (2014:31)
 • Tillsyn och klagomålshantering inom migrationsområdet. (2014:32)
 • Nya myndigheter på transportområdet – fördjupningsfrågor för uppföljning av Trafikverket och Transportstyrelsen. (2014:33)
 • Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling. Delrapport (Dnr 2013/212-5)
 • Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling. Slutrapport (Dnr 2013/212-5)
 • Systemrelaterade effektiviseringspotentialer i statlig kärnverksamhet. Delrapport (Dnr 2013/273-5)
 • Sjukfrånvaron i staten år 2013 – myndigheter och sektorer (Dnr 2014/62-5)
 • En framtida förvaltning – utvecklingsområden och prioriteringar 2014–2015 (Dnr 2014/68-5)
 • Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Delrapport 5 (Dnr 2010/66-5)
 • Uppföljning av landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården (Dnr 2014/20-5)
 • Myndigheters säljverksamhet – hur och varför?
 • Överenskommelser som styrmedel
 • Svensk förvaltning i ett internationellt perspektiv
 • Den offentliga sektorn i korthet 2014

2013

 • Myndighetsanalys av Sjöfartsverket (2013:1)
 • Stärk kedjan! Erfarenheter från tjugo analyser av statlig styrning och organisering
 • Bistånd genom svenska organisationer. En översyn av ramavtalssystemet (2013:2)
 • Nordiska Afrikainstitutets organisation och funktion (2013:3)
 • Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken (2013:4)
 • Trafikverkets tertialrapporter. Den ekonomiska rapporteringen och det inre effektiviseringsarbetet (2013:5)
 • Uppdrag att kartlägga kommunernas och Arbetsförmedlingens insatser för personer med ekonomiskt bistånd som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen (2013:100)
 • Flexibilitetens fördelar och faror – perspektiv på regeringens myndighetsstyrning
 • Sjukfrånvaro i staten år 2012 – myndigheter och sektorer (2013:101)
 • Förhandsutvärdering av nationellt program för Europeiska socialfonden 2014–2020. Delrapport (PM) (2013:102)
 • Kartläggning och bedömning av valideringsinsatser för utrikes födda (2013:6)
 • En omreglerad apoteksmarknad – Slutrapport (2013:7)
 • Scener ur ett Filminstitut (2013:8)
 • Statskontorets förvaltningspolitiska arbete åren 2013–2014 (PM) (2013:103)
 • Översyn av hälso- och sjukvårdsmodellen i kostnadsutjämningen för landsting (2013:9)
 • Resurserna i skolan (2013:10)
 • Gles bebyggelsestruktur i kostnadsutjämningen – alternativ till Tillväxtanalys fördelningsmetod (2013:11)
 • Den offentliga sektorn i korthet – utvecklingen 2012
 • Den offentliga sektorns utveckling 2012
 • Myndigheternas arbete inom miljömålssystemet. Delrapport (2013:12)
 • Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering (2013:13)
 • Reformeringen av försvarslogistiken. Delrapport 1 (2013:14)
 • Attraktiv och föredömlig. En studie om staten som arbetsgivare
 • Förhandsutvärdering av nationellt program för Europeiska socialfonden 2014-2020 (PM) (2013:104)
 • Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen (2013:15)
 • Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Delrapport 4 (2013:16)
 • Evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Delrapport 3 (2013:17)
 • Transaktionsdatabasen – för vem och till vad? (2013:18)
 • Den kommunala utjämningen sedan mitten av 1990-talet – utveckling, funktionssätt och problemområden (2013:19)
 • Myndighetsanalys av Kommerskollegium (2013:20)
 • Utvärdering av Havsmiljöinstitutet (2013:21)
 • Myndighetsanalys av Sveriges geologiska undersökning (SGU) (2013:22)
 • Styrningen av Polisens IT-verksamhet (2013:23)
 • Patientklagomål och patientsäkerhet. Delrapport med förslag till förändringar av hanteringen av enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården (2013:24)

2012

 • Myndighetsanalys av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2012:1)
 • En tolkningsfråga. Om auktorisation och åtgärder för fler och bättre tolkar (2012:2)
 • Myndighetsanalys av Kungliga biblioteket (2012:3)
 • Statens psykiatrisatsning 2007-2011 – delrapport (2012:4)
 • Rätt ersättning till rättsliga biträden. En översyn av beräkningsmodellen för timkostnadsnormen (2012:5)
 • Verkställighet och rättelse av kommunala beslut (2012:6)
 • Det tillfälliga konjunkturstödet (2012:7)
 • Centrala studiestödsnämnden – finansiering och fortsatta effektiviseringar (2012:8)
 • Myndighetsanalys av Statens veterinärmedicinska anstalt (2012:9)
 • Tänk till om tillsynen. Om utformningen av statlig tillsyn
 • Utvärderingar av om- och avregleringar – en kartläggning (2012:10)
 • Utvärdering av tillsynsreformen. Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälso- och sjukvård (2012:11)
 • Huvudmannaskapsförändringar och skatteväxlingar i utjämningssystemet (PM) (2012:100)
 • Miljöövervakning – kartläggning och analys (2012:12)
 • Service i medborgarnas och företagens tjänst (2012:13)
 • Tillväxtanalys utlandsbaserade verksamhet – nytta och nyttjande (2012:14)
 • Lagen om valfrihetssystem. Hur påverkar den kostnader och effektivitet i kommunerna? (2012:15)
 • Uppföljning av samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (PM) (2012:101)
 • Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret
 • Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader. Kartläggning, analys och förslag till förbättrad redovisning (2012:16)
 • Sjukfrånvaron i staten 2011 - myndigheter och sektorer (PM) (2012:102)
 • Utvärdering av svenskt bistånd. En översyn av utvärderingsverksamheten (2012:17)
 • Smittskyddsinstitutets uppföljning av anslag 2:7 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (2012:18)
 • En omreglerad apoteksmarknad - delrapport 2 (2012:19)
 • Vad händer i den offentliga sektorn. En översikt över utvecklingen 2000-2011
 • Den offentliga sektorns utveckling 2012
 • Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige (2012:20)
 • Det kommunala utjämningssystemet – en beskrivning (2012:21)
 • Etableringen av nyanlända. En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen (2012:22)
 • Organisatoriska konsekvenser av Gymnasiereformen 2011. En uppföljning av kommunernas planeringsförutsättningar (2012:23)
 • Statens psykiatrisatsning 2007–2011 – slutrapport (2012:24)
 • Mark, bostadsbyggande och konkurrens. En granskning av den kommunala markanvisningsprocessen (2012:25)
 • För säkerhets skull. Om myndigheters arbete mot hot och våld riktat mot deras anställda
 • Bidrag till försvarshistoriska museiverksamheter – en översyn (2012:26)
 • Vad gör Regelrådet? Arbetsprocesser, roller och organisation för enklare regler (2012:27)
 • Kostnader för arbetsmarknadsutbildning och yrkesvux - en jämförelse (2012:28)
 • Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan (2012:29)
 • En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden (2012:30)
 • Forskning med fokus på transporter – en väg till måluppfyllelse? (2012:31)
 • Nya tider – nya anslag? En analys av Folke Bernadotteakademins anslag och ekonomiadministration (2012:32)
 • Efteråt är allting för sent - Om utredningar av vissa dödsfall (2012:33)
 • Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Delrapport 2 (2012:34)
 • Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Delrapport 3 (2012:35)
 • Skolväsendets överklagandenämnd. Organisering av en nämndmyndighet (2012:36)
 • Hälso- och sjukvårdsmodellen för landsting (PM) (2012:103)
 • Olika men ändå lika. En uppföljning av stiftelseformens betydelse inom högskolan (2012:37)