Till huvudinnehåll

Analys av återvändandeverksamheten

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande.

Uppdraget lämnas mot bakgrund av Riksrevisionens gransknings­rapport Åter­vändande­verk­sam­heten – resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7) där åter­vändande­verk­sam­heten granskats och rekom­mendation lämnats till regeringen att se över för­del­ningen av de tre myndig­heternas uppgifter.

Stats­kontoret ska:

  • Bedöma hur arbetet kan effektivi­seras inom ramen för nuvarande upp­gifter.
  • Beskriva och ana­lysera de dubbla funk­tioner för t.ex. anskaf­fande av rese­hand­lingar, rese­beställ­ningar och till­handa­hållande av eskort som påtalats gransk­nings­rapporten.
  • Identi­fiera eventu­ella behov av för­ändringar av ansvars­uppgifter.