Till huvudinnehåll

Analys av förutsättningarna för Statens institutionsstyrelse att bedriva vård av flickor

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera förutsättningarna för Statens institutionsstyrelse (SiS) att bedriva vård av barn och unga som vårdas enligt lagen om vård av unga (LVU). Särskilt fokus ska läggas på vården av flickor.

De ungdomar som placeras inom SiS har ofta en omfattande och komplex problematik. SiS har på senare tid påtalat att de känner en extra stor oro för gruppen flickor då dessa lider av psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar i större omfattning än pojkarna som vårdas.

Statskontoret ska analysera huruvida SiS har de förutsättningar som krävs för att leva upp till sitt åtagande enligt instruktion och annan reglering när det gäller vård av barn och unga. I denna analys ska Statskontoret fokusera på dels strukturer i verksamheten, dels på styrning och planering av verksamheten.

Därutöver ska Statskontoret granska hur vårdkedjan, dvs. samverkan med socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt gränsdragningen för SiS uppdrag i vårdkedjan fungerar. Statskontoret ska också analysera vilket stöd som övriga statliga myndigheter ger inom området och som ingår i vårdkedjan.

Vid behov ska Statskontoret lämna förslag på hur en mer ändamålsenlig vård av barn och unga kan säkerställas.