Till huvudinnehåll

Analys av genomförandet av ett intensivår för nyanlända

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera Arbetsförmedlingens genomförande av ett intensivår för nyanlända. Statskontoret ska undersöka om syftet med intensivåret uppnås och vid behov föreslå hur genomförandet kan utvecklas.

Nyanlända kvinnor och män har från och med den 15 april 2021 haft möjlighet att delta i ett intensivår. Intensivåret består av en kedja av språkintensiva och arbetsplatsnära insatser som ges parallellt eller efter varandra under en relativt kort sammanhängande period. Syftet är att deltagarna efter intensivåret ska vara matchningsbara mot arbetsmarknaden och komma i arbete inom ett år efter påbörjat intensivår.

Statskontoret ska analysera om syftet med intensivåret uppnås, i enlighet med vad regeringen har gett uttryck för i Arbetsförmedlingens uppdrag om genomförandet. Analysen ska röra aspekter som styrning, uppföljning och organisering av arbetet. Fokus för uppdraget är Arbetsförmedlingens genomförande men även regeringens styrning av arbetet bör analyseras.

I uppdraget ingår att:

  • studera deltagarsammansättning och urvalsprocess och därmed sammanhängande stöd som Arbetsförmedlingen ger till handläggare,
  • analysera hur jämställdhetsperspektivet genomsyrar intensivåret i alla dess delar och utfall,
  • redovisa och analysera hur deltagarnas intensivår organiseras, vilka insatser och andra aktiviteter som används samt hur insatserna planeras och genomförs,
  • belysa samverkan med andra aktörer på nationell och lokal nivå inom ramen för intensivåret. Utöver detta ska konsekvenser för etableringsprogrammet i stort beskrivas, samt
  • redovisa och analysera arbetsmarknadsutfall för deltagarna.

Statskontoret ska lämna en delredovisning av uppdraget senast den 25 april 2022 och en slutredovisning av uppdraget senast den 28 mars 2023.