Till huvudinnehåll

Analys av Naturvårdsverket

Uppdraget omfattar att vid behov föreslå åtgärder som Naturvårdsverket eller regeringen bör vidta för att stärka myndighetens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt, effektivt och rättssäkert sätt. I det ingår att ompröva relevanta delar av myndighetens uppgifter eller att föreslå att uppgifter ska flyttas till annan myndighet.

Statskontoret ska analysera och bedöma:

  • hur Naturvårdsverket fullgör sina uppgifter och uppdrag
  • hur befintlig och kommande lagstiftning samt behovet av en snabb industriell omställning påverkar Naturvårdsverkets förutsättningar att kunna fullgöra sina uppgifter på ett ändamålsenligt, effektivt och rättssäkert sätt
  • hur gränsdragningen av myndighetens uppgifter i förhållande till andra myndigheter med närliggande uppgifter är utformad och fungerar samt hur myndighetens kontaktytor och dialog med näringslivet fungerar
  • om regeringens styrning är ändamålsenlig, särskilt: utformningen av instruktionen och om styrningen möjliggör en effektiv användning av förvaltningsmedlen till Naturvårdsverkets kämuppgifter.

Statskontoret ska beakta de pågående utredningarna om en ny jakt- och viltvårdsmyndighet (dit. 2023:108), förenklade och förkortade tillståndsprocesser (dir. 2023:78) samt andra relevanta utredningar som pågår för att effektivisera statsförvaltningen.

Uppdraget ska redovisas till Klimat- och näringslivsdepartementet i en skriftlig rapport senast den 8 november 2024.